O D L U K A O USVAJANJU PROGRAMA MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU SIKIREVCI U 2024. GODINI

Na temelju članka 5. stavka 1. i članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ministar nadležan za zdravstvo donosi Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za RH (NN128/11), te Izmjene i dopune Programa (NN62/18) i članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.11/21.,“Službeni glasnik općine Sikirevci“1/22.), Općinski načelnik Općine Sikirevci dana 02.studenog 2023. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU

SIKIREVCI U 2024. GODINI

Članak 1.

Usvaja se Program mjera suzbijanja i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Sikirevci u 2024.godini.

Članak 2.

Program zaštite pučanstva provodi se temeljem Provedbenog plana provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine
Sikirevci.

Članak 3.

DDD mjere primjenjuju se na cjelokupnom području Općine Sikirevci sukladno prijedlogu Programa kojeg predlaže Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, V. Nazora 2a.,
35000 Slavonski Brod za svaku kalendarsku godinu i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sikirevci i bit će objavljena na službenim web stranicama općine www.opcina-sikirevci.hr

OPĆINSKI NAČELNIK:
Josip Nikolić, dipl.ing.drv.v.r.

Program DDD Sikirevci 2024.

ODLUKA o usvajanju Programa DDD za 2024.god.

Skip to content