POZIV – 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.) i članka 11. stavak 6. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

PETAK, 10. studeni 2023. godine u 19,00 sati. Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci. Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I     R E D

-verifikacija izvatka iz zapisnika s 15. održane sjednice Općinskog vijeća
1. Prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o korištenju javnih površina na području Općine
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za vremensko razdoblje od 01.siječnja 2023.-30.lipnja 2023.
3. Prijedlog Zaključka o donošenju Odluke o prihvaćanju prijedloga komisije za provedbu po raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Sikirevci u k.o. Sikirevci-građevinski placevi „Vašarište“ i mala Poduzetnička zona „Vašarište“ Sikirevci
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o donošenju Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci -poduzetnička zona Jaričište
5. Prijedlog Statutarna Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Sikirevci
6. Prijedlog Odluke o oslobađanju zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Sikirevci za razdoblje korištenja od 01.srpnja 2023. do 31.prosinca 2023. i za 2024. u cijelosti.
7. Pitanja, prijedlozi i razno

Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481-215.

Predsjednik:
Tomislav Zovko,v.r.

16. Poziv na sjednicu.

Skip to content