Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci

Na temelju članka 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci i raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Sikirevci – mala Poduzetnička zona „Vašarište“ Sikirevci („Službeni glasnik Općine Sikirevci “ broj: 1/23) i članka 3. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-               posavske županije“ broj 10/11) i članka 47. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske   županije» broj 11/21.), a nakon provedenog Javnog natječaja, objavljenog u tjednom glasilu Posavska Hrvatska d.o.o. i, na web stranici Općine Sikirevci i oglasnim pločama općine od 24. veljače 2023. godine, a na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja, od 25. rujna 2023. godine, načelnik Općine Sikirevci, donosi

O D L U K U
o odabiru ponuditelja za kupnju
nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci

Ovom Odlukom prihvaća se Zapisnik Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci u k.o Sikirevci-građevinski placevi „Vašarište“, KLASA: 940-01/23-01/2, URBROJ: 2178-26-02-23-02, od 25.rujna 2023. godine. Utvrđuje se da je ponuda ponuditelj/ica Matije Dorić iz Sikirevaca, ul. Matije Gupca br. 4., OIB:
34245108697, pravovremena, cjelovita i prihvatljiva, budući da je ista sukladna tekstu Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci, a ponuda ponuditelja odnosi se za kupnju kč.br. 368/29, P-6, površine od 615 m2, upisana u z.k.ul. 773 , k.o. Sikirevci.

ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-DORIĆ MATIJA 2023.

Skip to content