Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci

Na temelju članka 12. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Sikirevci(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 5/2011.) te članka 46.
Statuta Općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 1/18.), Općinski načelnik općine Sikirevci dana 17.listopda 2023.god, donosi:
ODLUKU

o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivredno zemljište

u vlasništvu Općine Sikirevci

1.Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poljoprivrednoga zemljišta u građevinskoj zoni u vlasništvu Općine Sikirevci- Jaričište na rok od 3 godine do skidanja usjeva.
2.Predmet zakupa poljoprivredno zemljište u k.o. Sikirevci:
– k.č.br. 2214 , oranica površine 8,9333 m2
– k.č.br. 2215, oranica površine 9,1776 m2
– k.č.br. 2216, oranica površine 7,9360 m2
3. Natječaj mora sadržavati:
– postupak provedbe natječaja, oznaku vlasničkoga dijela, kratki opis i namjenu nekretnine, početnu cijenu zakupnine po površini, iznos i način uplate jamčenoga pologa, te obavijest o povratu ili
uračunavanju pologa u cijenu zakupa, mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, rok zaključenja ugovora, te uvjeti plaćanja zakupne cijene, te način objavljivanja natječaja, te potrebnu
natječajnu dokumentaciju koju je potrebno priložiti.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIKIREVCI

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZEMLJA OPĆINSKA 2023.

Skip to content