Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore studentima akademska godina 2023/2024.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu  jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2023./2024. godinu i  (KLASA:604-01/24-01/1; URBROJ:2178-26-01-24-01), Općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje :

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE  STUDENTIMA  2. I  VIŠIH GODINA S STATUSOM REDOVNOG STUDENTA  S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI  ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

 Raspisuje se javni poziv za dodjelu jednokratne i bespovratne novčane pomoći (dalje: pomoći) redovnim  studentima( studenti koji su upisali 2. godinu studija- 3. semestar pa na više) sa područja Općine Sikirevci ( naselja Sikirevci i Jaruge)  da podnesu zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za 2024. godinu.

Pomoć se dodjeljuje  u jednokratnom iznosu od 200,00 €  po studentu.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da imaju prebivalište na području Općine Sikirevci
  • da imaju status redovnog studenta – da su upisali tekuću akademsku godinu kao redovni  studenti, odnosno da su redovno upisali 2.godinu studija( 3.semestar) pa na više.

Studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. popunjen obrazac Prijave na javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći (prilog 1. Odluke) u izvorniku (može se preuzeti na web stranci općine Sikirevci ili osobno u pisarnici općine Sikirevci),
  2. preslika osobne iskaznice,
  3. potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovnog – u izvorniku
  4. preslik kartice žiro-računa, tekućeg računa ili štedne knjižice sa vidljivim brojem računa,
  5. privolu za obradu osobnih podataka.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se od dana objave ovog javnog poziva odnosno najkasnije do 19.07.2024. godine  na adresu Općina Sikirevci, Lj. Gaja 4/a, 35224 Sikirevci s napomenom- Pomoći studentima akademska godina  2023/2024. godini, a predaju se osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci ,  poštom u zatvorenoj omotnici , te na e-maill općine Sikirevci opcina.sikirevci@gmail.com.

Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa područja Općine Sikirevci  u 2024. godini,  koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Sikirevci   i na web stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

Svaki pristupnik javnom pozivu može na objavljenu Odluku podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku u roku osam dana od dana primitka pisane obavijesti.

Pomoć se isplaćuje u roku od 30 dana od stupanja na snagu Odluke o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa područja Općine Sikirevci  u 2024. godini.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima neće se vraćati podnositeljima.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sikirevci, telefon:035/481-215.
Javni poziv je  objavljen na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine Sikirevci (www.opcina-sikirevci.hr).

OBAVIJEST STUDENTI. 2024

JAVNI_POZIV_STUDENTI_2024

OBRAZAC-PRIJAVA NA JAVNI POZIV

OBRAZAC-PRIVOLA

Odluka-o-raspisivanju-javni-poziv-studenti-2024

 

 

Skip to content